دسته
آرشیو
آمار وبلاگ
تعداد بازدید : 44547
تعداد نوشته ها : 7
تعداد نظرات : 20
Rss
طراح قالب
موسسه تبیان
با سلامی دوباره
امروز قصد داریم با هم اعداد اسپانیایی را یاد بیریم

اعداد 0 تا 10
0. Cero سِرُ
1. uno اُنُ
2. Dos دُس
3. Tres ترِس
4. Cuatro کواَترُ
5. Cinco سینکو
6. Seis سِیس
7. Siete سیِتِ
8. Ocho اُچُ
9. Nueve نوِبِ
10. Diez دیِس

دسته ها :
چهارشنبه هفتم 12 1387
8- G(ge) که دارای دو تلفظ خ و گ می باشد . اگر بعد از g یکی ار حروف e ,I بیاید خ تلفظ می شود و در صورت آمدن a,o,u,consonante با تلفظ گ خوانده می شود . برای مثال gente خِنته . کامه agua اگوا
9- H (hache) که حرف h تلفظ نمی شود و میخوانیم اَچِ . حرف H در اسپانیایی تلفظ نمی شود ولی نوشته می شود برای مثال کلمه hola اُلا و یا کلمه hablar اَبلَر .
10- I(i) با تلفظ ایی مثل کلمه iran ایران
11- J (jota) با تلفظ خُتا که صدای خ می دهد مثل کلمه jugar خوگَر.
12- K (ka) صدای ک میدهد ولی جزء حروف الفبا اسپانیایی , فرانسه و ایتالیایی نیست و فقط برای نوشتن اسامی خارجی استفاده می شود مثل kimono, kilo .
13- L (ele) که صدای ل میدهد مثل کلمه libro لیبرُ
14- LL (elle) با تلفظ اِیِ و صدای ی می دهد llave یَبِ یا کلمه caballo کاَباَیُ
15- M (eme) صدای م میدهد مثل کلمه madre ماَدرِ.
16- N (ene) صدای ن میدهد مثل کلمه nombre نُمبرِ.
17- Ñ (eñe) صدای نییه میدهد مثل کلمه señor سِنیور.
18- O (o) صدای خ می دهد مثل کلمه hombre اُمبرِ .
19- P (pe) صدای پ میدهد مثل کلمه padre پَدرِ .
20- Q (cu) با تلفظ کو و ضمنا در همه زبانهای غربی بعد از حرف q حرف u می آید که اگر بعد از آن e قرار بگیرد کِ و اگر i قرار بگیرد کی خوانده میشود مثل کلمه que' با تلفظ کِ و کلمه quie'n کیِن.
21- R (ere ) صدای ر می دهد و اگر در اول کلمه قبل از حرف صامت و یا اینکه در کلمه دوبل باشد به صورت مشدد تلفظ میشود مثل کلمه rey رِّی و یا کمه perro پِرُّ.
22- S ( ese) صدای س میدهد مثل کلمه saber سَبِر.
23- T(te) صدای ت میدهد مثل کلمه tomar تُمَر.
24- U (u) با تلفظ او و صدای او مثل کلمه Uruguay اُرُ گُاَی.
25- V (uve) با لفظ اوبه . در بعضی از کمات صدای ب و در بعضی دیگر صدای و میدهد مثل کلمه venir با تلفظ بِنیر و کلمه por favor با تلفظ پُرفاوُر.
26- W (uve doble) با تلفظ اوبه دوبله . که برای نوشتن کلمات خارجی که در اسپانیایی واد شده است مورد استفاده قرارمیگیرد مثل کلمه software با تلفظ سُفت بِر .
27- X (equis) با تلفظ اِکیس. صدای اکس , خ , ز میدهد مثل کلمات taxi تاَکسی me'xico مِخیکو xilo'fono زیلُفُنُ.
28- Y ( igriega) با تلفظ ایگریِگا . صدای ی مید مثل کامه yo یوُ.
29- Z (zeta) با تلفظ ثِتا . صدای ز مایل به ث میدهد مثل کلمه zaragosa ثاراگُسا
.
دسته ها :
سه شنبه ششم 12 1387
X